اجرا شده توسط گروه کسب و کار وندا

استارتاپ ها

گروه کسب وکار وندا همواره هدف خود را بر حمایت مادی و معنوی از کسب و کارهای نوپا قرارداده است. هیچ گونه محدودیتی در نوع کسب و کار برای آغاز همکاری با گروه کسب و کار وندا وجود ندارد، لذا ایده های خوب در هر حوزه ای با توجه به امکانات و توانمندی های گروه، قابلیت همکاری با وندا را دارد.شایان ذکر است حوزه فین تک همواره از اولویت های ما بوده است. 

استارتاپ ها
برای آغاز همکاری با ما تماس بگیرید: